chợ cá Sydney

Gần 10% cá được bán ở Sydney không đúng với thông tin trên bao bì

Gần 10% các loại cá được bán bởi các tiểu thương tại Sydney không đúng với thông tin được in trên bao bì, theo kết luận từ một nghiên cứu của một nhóm học sinh trung học. Cuộc điều tra được thực hiện đối với hai tiểu thương tại Chợ Cá Sydney và một tiểu…