chống vắcxin

Đại dịch Covid-19 có thay đổi quan điểm người hoài nghi vắcxin?

Dịch virus corona đang khiến những người hoài nghi vắcxin đặt dấu hỏi về quan điểm của mình, nhưng một số người lại càng bảo thủ hơn trong quan điểm đó, theo các chuyên gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đang có 70 vắcxin tiềm năng được phát triển để chống lại…