di chuyển tiểu bang tại Úc

Cần chuẩn bị những gì khi di chuyển sang tiểu bang mới?

Ổn định cuộc sống ở một quốc gia mới là hành trình quan trọng và nhiều thử thách, trong khi nếu sau một khoảng thời gian, bạn phải chuyển sang một tiểu bang khác thì những khó khăn dường như nhân đôi. Mỗi tiểu bang có luật pháp và quy định khác nhau. Điều này…