đừng cầm bản đồ của người khác để dò đường đi của mình