bài học của cổ nhân

2 câu chuyện suy ngẫm: “Kẻ cướp cũng có đạo”

Người xưa có tiêu chuẩn đạo đức rất cao, kính Trời kính Thần, tin vào “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, tiêu chuẩn thiện ác phổ quát là từ nội tâm của con người. Không những người tốt có tiêu chuẩn đạo đức cao, mà ngay cả người xấu làm việc xấu vẫn…